Bilety

Ceny biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej

Rodzaj biletu

Cena biletu

Normalny

ulgowy

Bilety jednorazowe

Linie normalne oraz podmiejskie

3,00

1,50

Linie pospieszne i nocne

3,20

1,60

Opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia jednym środkiem transportu

1,50

Bilety czasowe

30-minutowy

Wszystkie linie

3,00

1,50

60-minutowy

Wszystkie linie

4,40

2,20

90-minutowy

Wszystkie linie

6,00

3,00

24-godzinny

Wszystkie linie

11,00

5,50

48-godzinny

Wszystkie linie

20,00

10,00

72-godzinny

Wszystkie linie

26,00

13,00

168-godzinny (7-dobowy)

Wszystkie linie

46,00

23,00

Bilety aglomeracyjne

Wszystkie linie normalne

72,00

36,00

Wszystkie linie

86,00

43,00

Wysokość opłat reguluje uchwała Nr XXII/469/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2012 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Rodzaj biletu

Cena biletu

Normalny

ulgowy

Bilety imienne

7-dniowy

Wszystkie linie

30,00

15,00

30-dniowy

Dwie dowolne linie

60,00

30,00

Wszystkie linie normalne

90,00

45,00

Wszystkie linie

98,00

49,00

60-dniowy

Wszystkie linie

180,00

90,00

90-dniowy

Wszystkie linie

240,00

120,00

Bilety semestralne

Semestralny 4-miesięczny

Dwie dowolne linie

194,00

97,00

Wszystkie linie

300,00

150,00

Semestralny 5-miesięczny

Dwie dowolne linie

250,00

125,00

Wszystkie linie

370,00

185,00

Bilety na okaziciela

30-dniowy

Wszystkie linie

170,00

85,00

60-dniowy

Wszystkie linie

310,00

155,00

90-dniowy

Wszystkie linie

430,00

215,00

Bilety do przewozu jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia

30-dniowy

Wszystkie linie

50,00

UWAGA!

Od dnia 1 grudnia 2010 r. bilety okresowe: 7, 30, 60 i 90-dniowych imienne oraz 30, 60 i 90-dniowe na okaziciela dostępne są tylko w formie biletów kodowanych na URBANCARD Wrocławskiej Karcie Miejskiej. 

W związku z nową taryfą opłat za bilety miejskiej komunikacji zbiorowej, obowiązującą od dnia 1 maja 2012 r. okresowe bilety imienne, na okaziciela oraz aglomeracyjne nabyte przed dniem 1 maja 2012 r. zachowują ważność przez okres wskazany na bilecie.

Zatem bilet kupiony w dniu 30 kwietnia 2012 r. z datą ważności przykładowo od dnia 15.05.2012 r. do dnia 13.06.2012 r. zachowuje ważność do dnia 13 czerwca 2012 r. bez konieczności wniesienia dodatkowej opłaty.


Skasowane przed dniem 1 maja 2012 r. bilety czasowe o nominałach z taryfy obowiązującej przed dniem 1 maja 2012 r. zachowują ważność przez okres wskazany na bilecie.

Zatem bilet czasowy przykładowo 48-godzinny o nominale 18,00 zł skasowany w dniu 30 kwietnia 2012 r. o godz. 23:59 zachowuje ważność do dnia 2 maja 2012 r. do godz. 23:59 bez konieczności wniesienia dodatkowej opłaty.
 

Podstawa prawna: § 1 pkt 6 uchwały Nr XXII/470/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 879).

 

Wydział Transportu informuje, iż od dnia 16 stycznia 2012 roku Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4 załącznika do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 8, poz. 232, z późn. zm.) będą mogli legitymować się w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, który to dokument, w myśl postanowień § 3 ust. 3 ww. uchwały jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez nich uprawnienia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej.

WZÓR ODZNAKI ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI (I stopnia) uprawniającej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską:

Odznaka honorowego dawcy krwi

Bilety wydane na podstawie dotychczasowych zasad zachowują swoją ważność.