Opolskie Impulsy wożą pasażerów

8.07.2016, Żmigród. 36WEa-027 podczas testów. fot. Olo Kolejarz / Wikimedia Commons. / Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.Pociągi Newag Impuls 36WEa, które zamówił Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego od piątku 26 sierpnia br. jeżdżą już z pasażerami.

Jednostki, które zamówiło województwo opolskie będą kursować głównie na trasie między Kędzierzynem Koźle, Opolem, Brzegiem i Wrocławiem a przekazane zostały do eksploatacji Przewozom Regionalnym. Zakupione trójczłonowe pociągi mają 176 miejsc siedzących. Każdy z zamówionych pociągów wyposażony został w klimatyzację, wi-fi, indywidualne gniazdka elektryczne, system informacji pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz jednostki. Pociągi mogą rozwinąć prędkość 160 km/h.

Nowe pociągi z nowosądeckiej fabryki nie przypominają jednak kolorystyką żadnej z prezentowanych na wizualizacjach. Są srebrne, zaś żółte i niebieskie pasy nawiązują do malowania szynobusów należących również do samorządu województwa opolskiego.

Newag Impuls 36WEa. fot. mat. prasowe Newag SA. Newag Impuls 36WEa. fot. mat. prasowe Newag SA. Newag Impuls 36WEa. fot. mat. prasowe Newag SA. 26.08.2016, Opole Główne. 36WEa-026 podczas prezezntacji. fot. mat. prasowe Przewozów Regionalnych.

Cały kon­trakt z Newa­giem opiewa na 71 820 000 zł netto. Pie­nią­dze pocho­dzić będą z czte­rech źródeł: budżetu woje­wódz­twa opol­skiego oraz rezerwy celo­wej budżetu pań­stwa, Fun­du­szu Kole­jo­wego i Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Opol­skiego na lata 2014–2020, z któ­rego dofi­nan­so­wa­nie wynie­sie 15,5 mln euro.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter