Kolejne autobusy z MPK Wrocław na sprzedaż

Miejski przewoźnik ogłosił przetarg na sprzedaż kolejnych wyeksploatowanych autobusów. Tym razem oprócz informacji o tym, że autobus może być niekompletny i MPK nie uzupełnia braków w jego wyposażeniu, to pojawiły się szczegółowe informacje, czego owe autobusy zostały pozbawione.

Na sprzedaż wytypowano następujące autobusy: Jelcz M121M (nr 9520), oraz Jelcz M180 (nr 8005).

L.p

Marka / typ

Nr

Identyfikacyjny VIN

Rok produkcji

Nr

inw.

Nr

rejestracyjny

Cena zbytu brutto

1

Jelcz

M121M

SUJM121ANT0000051

1996

9520

DW 7820J

5 000 zł

2

Jelcz

M180

SUJM180ACP0000006

1993

8005

DW 8340G

7 000 zł

 

 

– Jako cenę wywoławczą za autobus, przyjmuje się cenę zbytu brutto podaną w powyższym wykazie.

Uwaga: sprzedaż pojazdów zwolniona jest z podatku VAT

– Autobus Jelcz M121M sprzedany zostanie jako niekompletny: bez silnika, skrzyni biegów, przekładni głównej, półosi, okna bocznego kierowcy, zderzaków, fotela kierowcy, siedzeń pasażerów, osprzętu elektrycznego, tablicy rozdzielczej, części drzwi bocznych

– Autobus Jelcz M180 sprzedany zostanie jako niekompletny: bez silnika, skrzyni biegów, przekładni kierowniczej, koła kierownicy, przekładni głównej, fotela kierowcy, siedzeń pasażerów, osprzętu elektrycznego, tablicy wskaźników, drzwi bocznych i zderzaków

– Oferty pisemne z podaniem proponowanej ceny należy składać w Sekretariacie MPK Spółka z o.o.

ul. Bolesława Prusa 75-79, 53 – 316 Wrocław godzinach 8:00 ÷ 15:00, w terminie do dnia 25.03.2013 r. do godz. 15:00

– Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg ofertowy – 2 autobusy ”

– Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanych pojazdów, określenie proponowanej ceny kupna, dowód wpłaty wadium oraz nr konta do ewentualnego zwrotu wadium

– Dopuszcza się składanie ofert częściowych

– W przypadku zakupu pojazdów do kasacji należy wykazać się zezwoleniem na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, powstałych w związku z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji

– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć aktualny wypis z KRS, a jeżeli oferentem jest osoba fizyczna należy wykazać się aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

 • Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2013 r. w Dziale Infrastruktury Technicznej

  MPK Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 209, o godz. 10:00

  – Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn

  – Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto Sprzedawcy: PKO BP S.A. nr konta 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680

  – Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadia pozostałych uczestników przetargu zwraca się po przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu kosztów opłaty pocztowej na podany nr konta Kupującego

 • W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy kupna pojazdów, wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada na rzecz sprzedającego po upływie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

  – Kupujący przed przystąpieniem do przetargu zapozna się z aktualnym stanem pojazdów i ustalonym planem odzysku części i podzespołów przewidzianych do wykorzystania przez sprzedającego. Przeznaczone do odzysku części i podzespoły nie stanowią przedmiotu sprzedaży

  – Sprzedawca umożliwi kupującemu na terenie Zakładu Autobusów Nr 7, ul. Grabiszyńska 184 dokonanie demontażu pojazdów w zakresie niezbędnego do ich wywiezienia

  – Kupujący uzgodni z kierownictwem Zakładu Autobusów Nr 7 warunki i zakres demontażu pojazdów

 • Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanych

  pojazdów

  – Pojazdy oglądać można w dni robocze w godz. 8:00 ÷ 14:00 na terenie Zakładu Autobusów Nr 7 ul. Grabiszyńska 184, po uprzednim każdorazowym umówieniu się z kierownikiem Zakładu

  – Telefony kontaktowe do kierownictwa Zakładu Autobusów Nr 7: 71 33 28 703, 71 33 28 701

  – Informacji udziela Dział Infrastruktury Technicznej: mgr inż. Jerzy Krajewski tel. 71 33 94 503.

 

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter