Nowy przetarg na obsługę linii autobusowych w Gminie Kobierzyce

Urząd Gminy Kobierzyce ogłosił przetarg na obsługę linii komunikacji strefowej. W zapisie pojawiły się dość znaczące zmiany w porównaniu do obecnego stanu kursów.

Pojawią się nowe linie, jak 812 z pętli Krzyki do Ślęzy – Parkowej, oraz 882 do Cieszyc. Nocne kursy linii 862 zostaną przemianowane w linię N62. Przewoźnik, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu będzie kursować na liniach od 22 listopada 2012r. do 21 listopada 2015r. Wartość zamówienia to 11 121 951,00 EUR.

Przewoźnik będzie musiał zamontować tablice informacyjne, oraz dostosować swoje pojazdy do wyświetlania godziny odjazdu danego kursu. Kolejnym wymogiem będą klimatyzowane autobusy.

Zobacz rozkłady jazdy wyszczególnione w przetargu

Do obowiązków przewoźnika należeć będzie:

  • a) świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego, na obszarze Gminy Kobierzyce oraz Miasta Wrocławia, na następujących międzygminnych liniach nr: 812, 852, 862, 872, 882, 892 oraz N62, we wszystkie dni tygodnia, wykonywane autobusami lokalnymi typu A, B1, B2, C1, C2, D oraz M wg rozkładu jazdy w okresie od dnia 22.11.2012 r. do dnia 21.11.2015 r.;
  • b) druk i sprzedaż biletów przejazdowych, jednorazowych i okresowych imiennych:
    — rodzaje biletów;
  • c) prowadzenie kontroli biletowej;
  • d) bieżące napełnianie bazy systemu analizy danych oraz kontroli punktualności, udostępnienie tego systemu Zamawiającemu oraz bieżące przekazywanie mu aktualnych danych;
  • e) publikowanie w Internecie oraz na dynamicznych tablicach przystankowych lokalizacji pojazdów;
  • f) utrzymanie przystanków autobusowych zlokalizowanych poza obszarem Miasta Wrocławia w zakresie informacyjnym;
  • g) dokonywanie procedury zmiany rozkładów jazdy raz do roku, otrzymanych od Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego autobusami typu lokalnego spełniającymi (bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego):

Typ pojazdu

Liczba

(szt.)

Niska podłoga

(w części pojazdu)

Minimalna liczba miejsc (ogółem)

Minimalna liczba miejsc siedzących

Minimalna liczba drzwi (z prawej strony) (szt.)

MINIMALNA długość pojazdu (m)

Rok produkcji

A

1

TAK

120

50

2

14,5

-2002 – 2012

B1 (MAXI)

2

TAK

80

40

2

11,5

2008 – 2012

B2 (MAXI) – tabor rezerwowy

1

Niewymagana

80

40

2

11,5

1996 – 2012

4

NIE

55

25

2

9,5

C (MIDI)

1

WYMAGANA

2012

C2 – tabor rezerwowy

1

Niewymagana

55

25

2

9,5

1996 – 2012

D (MINI)

2

TAK

35

17

2

7,5

2008 – 2012

M (MIKRO)

1

Niewymagana

25

17

1

Niezdefiniowana

2008 – 2012

 

poniższe parametry techniczno- użytkowe:

– o charakterze szczególnym (uzależnione od rodzaju wymaganych typów pojazdów):

• szerokość co najmniej jednych drzwi w świetle – co najmniej 1200 mm (dotyczy tylko pojazdów typu A, B1, B2, C1, C2, D)

• obniżony poziom podłogi (maksymalnie 340 mm od poziomu jezdni): w przejściu pomiędzy pierwszymi i drugimi drzwiami oraz w przestrzeni przeznaczonej dla wózków dziecięcych lub inwalidzkich; brak stopni w obu wejściach do autobusów (dotyczy

tylko pojazdów typu A, B1, D),

• brak stopni wejściowych w co najmniej w jednym wejściu do autobusów typu D oraz obniżony poziom podłogi z przestrzenią dla wózków,

• miejsce na wózek dziecięcy lub inwalidzki w pojazdach naprzeciwko szerszych drzwi (dotyczy pojazdów typu A, B1, B2, C, D),

• urządzenie sygnalizacyjne dla pasażerów: przycisk umożliwiający zasygnalizowanie kierowcy potrzeby użycia pochylni/podnośnika, umieszczony wewnątrz pojazdu w pobliżu miejsca dla wózków, w zasięgu osoby siedzącej na wózku inwalidzkim (dotyczy

tylko pojazdów B1);

• klimatyzacja w co najmniej 1 pojeździe typu B1 obsługującego linię 862

– o charakterze ogólnym (dotyczące każdego wymaganego typu pojazdu):

• – okna otwierane (przesuwne lub uchylone) w przedziale pasażerskim (nie dotyczy pojazdu

typu B1 z klimatyzacją)

• system kontroli punktualności realizacji rozkładu jazdy

– system publikacji lokalizacji pojazdu w Internecie i na dynamicznych tablicach  przystankowych

• urządzenia oświetlające wnętrze pojazdu – zapewniające oświetlenie całego przedziału pasażerskiego

• urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów:

– przyciski „stop” (co najmniej 1 w pojeździe), umożliwiające zasygnalizowanie kierowcy

potrzeby zatrzymania się na przystanku „na żądanie”

• informacja o linii:

– z przodu i z boku w postaci wyświetlacza elektronicznego, prezentującego numer linii i nazwę przystanku docelowego, wyświetlacz boczny umieszczony pomiędzy 1 i 2 drzwiami,

– z tyłu w postaci wyświetlacza elektronicznego, prezentującego numer linii,

– wewnątrz pojazdu w postaci wyświetlacza elektronicznego, umieszczonego pod sufitem w pobliżu kabiny kierowcy i skierowanego do tyłu, w miejscu zapewniającym dobrą widoczność dla pasażerów, prezentującego czytelnie:

-numer linii i nazwę przystanku docelowego,

-napis: „przystanek: [nazwa przystanku bieżącego]”– przed zatrzymaniem pojazdu na przystanku i w czasie postoju na nim, lub napis: „następny przystanek: [nazwa przystanku następnego]”– po ruszeniu pojazdu z przystanku i w czasie jazdy między przystankami,

– aktualną datę i godzinę;

• kolorystyka zewnętrzna – czerwony RAL 3020, zielony RAL 6018, żółty RAL 1021- sposób malowania zgodny z załącznikiem graficznym Nr 8 do Projektu umowy zawierająca dodatkowo oznaczenia Gminy Kobierzyce, bez możliwości jej następczej zmiany, w tym poprzez zamieszczanie reklam na zewnątrz autobusów – także na szybach. Wymóg ten należy spełnić nie później, niż 7 dnia przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia taboru rezerwowego w liczbie 2 sztuk(autobus typu „B2” i „C2”), spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn.zm.) zgodnie z ww. tabelą i rodzajem taboru określonego jako „B2” oraz „C2”, oraz spełniające wszelkie wymagania określone w pkt. 2 powyżej. Zamawiający dopuszcza umieszczenie przez Wykonawcę – loga Wykonawcy na burtach i z przodu pojazdu w wielkości nie większej niż 30x50cm.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, wyrażony w wozokilometrach, wynikający z realizacji rozkładów jazdy na wymienionych w pkt. 3.1. na liniach autobusowych wynosi ogółem 3 021 646 wkm, zgodnie z poniższą tabelą, w tym:

 

Typ taboru

Liczba wozokilometrów 1 Dzień Roboczy Szkolny

Liczba wozokilometrów w 1 Dzień Roboczy Feryjny

Liczba dodatkowych wozokilometrów w 1 Czwartek

(dotyczy uruchomienia linii N62)

Liczba dodatkowych wozokilometrów w 1 Piątek

(dotyczy uruchomienia linii N62)

Liczba wozokilometrów w 1 Sobotę

(linia N62 została wliczona)

Liczba wozokilometrów w 1 Niedzielę

Liczba wozokilometrów w dla dni:

Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25. grudnia) i Wielkanocy oraz Nowy Rok (1. stycznia)

Suma w skali 1 roku kalendarzowego

Suma w skali całego Zamówienia

A

178,6

0

0

0

0

0

0

32148

96444

B1 i B2

818,9

0

0

0

352,3

408,3

0

247486,6

742459,8

C1 i C2

684,8

804,2

0

0

647m2

312m4

520,3

233852,1

701556,3

D

1127,5

1127,5

0

0

659,9

535,2

0

348426,5

1045279,5

M

420,3

420,3

65,1

130,2

563,7

0

0

145302

435906

Całość

3230,1

3170,9

65,1

130,2

2223,1

1255,9

520,3

Liczba dni danego typu w 1 roku

180

70

53

53

53

59

3

 

WYKAZ RODZAJÓW I ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI KAR UMOWNYCH

1.  Ustala się następujące wskaźniki obliczania kar umownych, za uchybienia stwierdzone w wyniku kontroli:
a.  z tytułu kar za nieskuteczna kontrolę biletową, liczba osób bez biletu nie może przekroczyć 5% liczby wszystkich pasażerów
b.  z tytułu niepunktualnego kursowania autobusów N
P:
liczba odjazdów niepunktualnych nie może przekroczyć 15% wszystkich odjazdów za każdy kolejny przypadek nalicza się karę 30 zł za odjazd niepunktualny c.  z tytułu niezrealizowania kursów N
R:
liczba odjazdów niezrealizowanych nie może przekroczyć 10% wszystkich odjazdów

2.  za każdy kolejny przypadek nalicza się karę 50 zł za odjazd niezrealizowany.
Z tytułu innych uchybień względem jakości świadczonych usług stosowane kary umowne będą wyrażane bezpośrednio w polskich złotych za każdy stwierdzony przypadek uchybienia:

Lp.

Wyszczególnienie

Wymiar kary w zł.

1

Nieuzasadnione podstawienie autobusu mniejszego lub starszego, niż przewidziany w Charakterystyce usług przewozowych

150,00 za kurs

2

Kurs niewykonany z powodu niepodstawienia autobusu rezerwowego po upływie 45 minut od wystąpienia awarii autobusu podstawowego

500,00 za kurs

3

Za zatrzymanie pojazdu poza obrębem przystanku lub

na przystanku nieujętym w rozkładzie jazdy, w celu umożliwienia opuszczenia lub wejścia do pojazdu pasażerów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych)

3.000,00 za zdarzenie

4

Zwłoka w załatwianiu skarg pasażerów dotyczących Wykonawcy

200,00 za zdarzenie

5

Brak lub nieprawidłowe wyposażenie techniczne autobusu

100,00 za kurs

6

Nieprawidłowe oznakowanie autobusu

100,00 za kurs

7

Brak ogrzewania kabiny pasażerów przy temperaturze powietrza na zewnątrz poniżej 5oC

150,00 za kurs

8

Czystość zewnętrzna i wewnętrzna autobusów

300,00 za kurs

9

Nie zabranie pasażerów oczekujących na przystanku (kara za 1 przystanek)

200,00 za kurs

10

Przewóz osób obok kierowcy i prowadzenie z nimi rozmów

150,00 za kurs

11

Brak jednolitego firmowego umundurowania kierowcy

50,00 za kurs

12

Palenie papierosów w autobusie przez obsługę

300,00 za kurs

13

Nieprawidłowo utrzymany przystanek autobusowy, w tym nieprawidłowo działająca dynamiczna tablica elektroniczna

50,00 dziennie za przystanek

14

Brak wyświetlania na tablicy elektronicznej aktualnego rozkładu jazdy lub niewłaściwe publikowanie lokalizacji w internecie przez okres powyżej 30 min

100,00 za dzień

 

3. Łączna wielkość kary umownej W J jest sumą iloczynów ilości przypadków opisanych w wierszach 1 – 14 powyższej tabeli i wymiarów kary przypisanym tym przypadkom.

4. Kara umowna KJ jest wyrażona wzorem:

KJ= (NP+ NR) x W + WJ

gdzie:

W – kwota wynagrodzenia umownego, określonego zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:

od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 21 listopada 2015 roku

Kryterium wyboru oferty:

Lp.

KRYTERIUM

RANGA

1.09.2012

Cena brutto za 1 miesiąc świadczenia przedmiotu zamówienia

100%

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter