Kolejny przetarg MPK na wyłonienie podwykonawcy

09.01.2014, Wrocław ul. Olszewskiego. Mercedes na linii 701.MPK Wrocław ponownie szuka podwykonawcy, który wykona przewozy na liniach autobusowych. Tym razem padło na linię zastępczą 700.

Zamówienie zostało opisane jako: “Usługa przewozu osób i bagażu podręcznego w autobusowej komunikacji zbiorowej na linii 700 realizującej przewozy pomiędzy Pl. Grunwaldzkim a Dworcem Nadodrze.” MPK oszacowało wartość tego zamówienia na 1 425 000 zł bez VAT. Podwykonawca miałby świadczyć przewozy autobusowe na tej linii od 1 września br. do 31 października 2015r. Jedynym kryterium wyboru jest oczywiście najniższa cena.

Termin składania ofert ustalono na 18 sierpnia o g. 11:00.

Fragment zapisu specyfikacji przetargu:

Do świadczenia usług przewozowych objętych umową wymaganych jest 3 szt. autobusów (solo lub przegubowych).

Nie dopuszcza się autobusów typu „składak” i „sam”.

Autobusy przeznaczone do świadczenia usług przewozowych powinny:

 1. być przystosowane do przewozu osób w komunikacji miejskiej,
 2. autobusy typu solo muszą mieć co najmniej 11,5 metra długości, autobusy przegubowe muszą mieć co najmniej 18 metrów,
 3. posiadać jednostki napędowe spełniające normy czystości spalin co najmniej EURO 3,
 4. być czyste, tzn. że :
 1. na podłodze, schodach, ścianach, fotelach, szybach, ramach i parapetach okiennych brak jest widocznych plam i zabrudzeń, śladów deszczu, śniegu, błota i piasku oraz śladów po czyszczeniu,
 2. szyby, ramy, parapety, ściany i uchwyty są wolne od zanieczyszczeń i nie lepią się w dotyku,
 3. śmietniczki są opróżniane i myte,
 4. poszycie zewnętrzne (karoseria, szyby, reflektory, tablice rejestracyjne, numery identyfikacyjne autobusu, oznaczenia Wykonawcy) – nie jest zabrudzone (z uwzględnieniem warunków pogodowych), umożliwiające odczytanie treści napisów,
 1. mieć niską podłogę co najmniej w części przy drzwiach wejściowych przeznaczonych dla wózków dziecięcych lub inwalidzkich,
 2. autobusy solo powinny być o pojemności minimum 95 miejsc ogółem, w tym posiadać co najmniej 25 miejsc siedzących i co najmniej 1 miejsce dla wózka dziecięcego lub inwalidzkiego, autobusy przegubowe powinny być o pojemności minimum 140 miejsc ogółem, w tym posiadać co najmniej 40 miejsc siedzących i co najmniej 1 miejsce dla wózka dziecięcego lub inwalidzkiego,
 3. być wyposażone co najmniej w trzy otwierane automatycznie drzwi dwuskrzydłowe, w tym co najmniej jedne o szerokości umożliwiającej wprowadzenie wózka dziecięcego i inwalidzkiego (umieszczone przy niskiej części podłogi), za którymi musi być wolna przestrzeń (bez foteli) przeznaczona na wózek inwalidzki lub dziecięcy oraz na realizowanie nimi manewrów,
 4. być wyposażone w mobilne automaty do sprzedaży biletów oraz w elektroniczne kasowniki z możliwością drukowania co najmniej 16 znaków (data, godzina i minuta skasowania, numer autobusu), – opcjonalnie z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1 i 3 umowy,
 5. być wyposażone w komputery pokładowe rejestrujące realizację rozkładu jazdy według zasad obowiązujących u Zamawiającego oraz w urządzenia towarzyszące systemowi ITS, w skład których wchodzi m.in.: autokomputer pokładowy, radiomodem, odbiornik gps mlx\x200\can, modem gsm\gprs hsdpa-3g, modem bluetooth, – opcjonalnie z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1 i 3 umowy,
 6. być wyposażone w elektroniczne zewnętrzne tablice informacyjne przednie i boczne (zawierające numer linii, kierunek jazdy), a także tylne (zawierające numer linii),
 7. być wyposażone w wewnętrzne tablice informacyjne boczne (zawierające schemat przebiegu linii wraz z wykazem obsługiwanych przystanków),
 8. być oznakowane numerem ewidencyjnym, umieszczonym z każdej zewnętrznej strony autobusu oraz wewnątrz niego,
 9. posiadać, jako element oznakowania zewnętrznego, oznaczenie Wykonawcy wraz z jego danymi teleadresowymi,
 10. być wyposażone w sprawny komplet gaśniczy oraz młotki do wybijania szyb.
 1. Zadania przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni.
 2. Zadania przewozowe będą realizowane według przygotowanych przez Zamawiającego rozkładów jazdy.
 3. W sytuacji, gdy utrudnienia w ruchu nie pozwolą na realizację z należytą jakością aktualnego rozkładu jazdy, albo gdy napełnienia autobusów lub inne potrzeby społeczne będą tego wymagały, Zamawiający dokona korekty rozkładu jazdy, co może skutkować koniecznością wprowadzenia dodatkowych autobusów, w liczbie nie większej niż jeden. O takiej konieczności Wykonawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Dopuszczalne jest skrócenie tego terminu jedynie za zgodą obu Stron. Bez zwiększania liczby taboru Zamawiający może w każdym czasie żądać realizacji nowego rozkładu jazdy.
 4. Czynności związane ze zmianą zezwolenia oraz związane z tym opłaty administracyjne leżą po stronie Zamawiającego.
 1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 1.09.2014 r. do zakończenia remontu ul. Nowowiejskiej (przewidywanego na 30.06.2015 r.), z możliwością skorzystania z prawa opcji wydłużającego termin realizacji zamówienia maksymalnie do 31.10.2015 r.

Zamawiający wymaga wykazania, że pojazdy, które Wykonawca przeznacza do wykonania zamówienia,charakteryzują się oczekiwanymi parametrami.

1. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać zakwalifikowania 5 Wykonawców z uwagi na to, że 2 lub więcej z nich uzyska taką samą liczbę punktów co piąty zakwalifikowany przez Zamawiającego Wykonawca,Zamawiający zakwalifikuje do dalszego udziału w postępowaniu również tych Wykonawców, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co piąty zakwalifikowany Wykonawca.

3. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5,Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców.

4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym Wykonawca może złożyć np. na załączonym formularzu wniosku, który znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.mpk.wroc.pl.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter