Miasto szuka wykonawcy opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia na lata 2014 – 2020.

fot. Bart Knapik, tuwroclaw.com

fot. Bart Knapik - tuwroclaw.com

Urząd Miejski ogłosił przetarg na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia na lata 2014 – 2020. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić analizę rozwoju transportu i przedstawić to w formie dokumentacji dla Zamawiającego. Niniejsze plany transportowe musi przygotować niemal każda gmina, gdyż są one niezbędne, żeby móc starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na inwestycje w transport miejski.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

 1. Część nr 1 – „Analiza uwarunkowań i wnioski do planu transportowego”,

  • stan zagospodarowania przestrzennego,
  • sytuacja społeczno – gospodarczej,
  • wpływ publicznego transportu zbiorowego na środowisko,
  • potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
  • składowe systemu transportowego,
  • podsumowanie – analiza SWOT.
 2. Część nr 2 – „Założenia planu transportowego wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań”,

  • analiza zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych i przedstawienie kierunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
  • badania napełnień według zasad określonych w załączniku nr 6 do projektu umowy i przedstawienie ich wyników,
  • prognozy potrzeb przewozowych,
  • ranking postulatów przewozowych,
  • preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,
  • docelowy schemat funkcjonalny publicznego transportu zbiorowego,
  • standardy usług przewozowych,
  • standardy obsługi publicznym transportem zbiorowym z podziałem na obszary,
  • zasady organizacji rynku przewozów,
  • źródła i formy finansowania usług przewozowych,
  • system informacji pasażerskiej.
 3. Część nr 3 – „Prognoza oddziaływania na środowisko”,

  • uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • opracowanie prognozy,
  • uzyskanie opinii do projektu planu transportowego i prognozy,
 4. Część nr 4 – „Prezentacja i wyłożenie planu transportowego”.

  • wyłożenie projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,
  • dyskusja publiczna,
  • analiza uwag i opinii,
  • prezentacja przed komisją Rady Miejskiej,
  • przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego, realizowanych na podstawie niniejszej umowy, należy:

 1. Bieżąca współpraca z Wykonawcą w zakresie uzgadniania zapisów dokumentacji.
 2. Dostarczenie na pisemną prośbę Wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wykonuje na rzecz Gminy przedmiot umowy w celu umożliwienia pozyskania niezbędnych danych od jednostek administracyjnych Gminy, innych urzędów i instytucji.
 3. Udostępnienia Wykonawcy następujących materiałów: 
  • schemat stałego przebiegu tras linii autobusowych i tramwajowych w formacie jpg lub pdf,
  • wykaz przebiegu (po ulicach) stałych tras linii  autobusowych i tramwajowych w formacie doc,
  • opracowanie – Kompleksowe Badania Ruchu – Wrocław 2010, Biuro Inżynierii Transportu Pentor Research International S.A., Poznań 2010 r.,
  • opracowanie – Koncepcja przekształceń układu linii komunikacji zbiorowej w centrum Wrocławia, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, listopad 2009 r.,
  • opracowanie – Plan generalny rozwoju transportu  szynowego we Wrocławiu, Ernst&Young i Katedra Systemów Komunikacyjnych, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej, Warszawa – Wrocław, czerwiec 2007 r.,
  • opracowanie – Zachowania komunikacyjne mieszkańców Wrocławia, Instytut Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000 r.,
  • zestawienie liczby i wartości sprzedanych biletów za 2008 – 2012 r.,
  • podział miasta na rejony komunikacyjne,
  • liczby mieszkańców zameldowanych w rejonach komunikacyjnych
 4. Dokonanie wszelkich czynności związanych z procedurą odbioru.
 5. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonaną dokumentację.

Więcej informacji można znaleźć w załączniku:

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter