Uprawnienia do ulg

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni:

Osoby uprawnione

Dokument potwierdzający

posłowie i senatorowie

legitymacja posła lub senatora

inwalidzi wojenni i wojskowi

książeczka inwalidy wojennego (wojskowego)

dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczące się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia (posługujące się legitymacją  w kolorze żółtym o sygnaturze MEN-II/182/2 albo MEN I/51/2)

legitymacja szkolna (studencka) wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

dzieci do lat 4

dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka np. akt urodzenia

osoby, które ukończyły 70 lat

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby głuche i głuchonieme, osoby całkowicie niezdolne do  pracy i samodzielnej egzystencji, dzieci w wieku do lat 16, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz ich opiekunowie

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich przewodnicy

legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, lub orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O

członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Ludzie ze znakiem "P", członkowie Dawnej Polonii Wrocławskiej oraz Pionierzy Wrocławia

legitymacja członkostwa

dzieci i młodzież z Rodzin Wielodzietnych oraz rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z Rodzin Wielodzietnych, które przystąpiły do programu "Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej" w soboty, niedziele i święta

karta Rodzina Plus wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość

W dniu wyznaczonym jako Dzień bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu każdemu przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich typach linii komunikacyjnych

umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego i żołnierze żandarmerii wojskowej  do  stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie ważna legitymacja służbowa

umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu

ważna legitymacja służbowa
żołnierze w służbie zasadniczej (z wyłączeniem-nadterminowej) książeczka wojskowa z wpisem o odbywaniu służby zasadniczej

zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:

a)          mężczyźni-18 litrów krwi lub odpowiadającą  tej objętości ilość innych jej składników,

b)          kobiety-15 litrów krwi lub odpowiadającą  tej objętości ilość innych jej składników,

legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (odznaka honorowa I stopnia) wraz z ważnym dokumentem tożsamości

byli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i byli pracownicy Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed dniem 1 maja 2012 roku
bilet wolnej jazdy wydany przed dniem 1 maja 2012 roku

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach normalnych uprawnieni są:

Osoby uprawnione

Dokument potwierdzający

Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku na liniach normalnych w granicach Wrocławia, raz w roku w ciągu 90 kolejnych dni, jeżeli przejazd  związany jest z odbywanym szkoleniem, przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom bezrobotnym, zarejestrowanym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w Powiatowym Urzędzie  Pracy, bez prawa  do zasiłku, aktywnie poszukującym pracy oraz zaliczonym do jednej z niżej wymienionych grup:

a)     bezrobotnym kierowanym do pracodawców zgodnie z napływem ofert pracy

b)      bezrobotnym długotrwale – powyżej 24 miesięcy, będącymi beneficjentami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

c)     kierowanym na szkolenia – w pierwszym miesiącu trwania szkolenia

d)     kierowanym na zajęcia aktywizujące w klubach pracy,

e)     uczestniczącym w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

karta przejazdowa wydana przez Powiatowy Urząd Pracy


Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich typach linii są uprawnieni:

Osoby uprawnione

Dokument potwierdzający

studenci szkół wyższych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, a także studenci uczelni zagranicznych oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich

ważna legitymacja studencka, albo międzynarodowa legitymacja ISIC, Euro 26, bądź zagraniczna legitymacja studencka, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych, a także uczniowie ponadpodstawowych szkół zagranicznych-nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

ważna legitymacja szkolna, dla uczniów szkół zagranicznych międzynarodowa legitymacja Euro 26, ISIC, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego

dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w  szkole podstawowej

dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka

emeryci i renciści

legitymacja emeryta/rencisty wydana przez odpowiedni organ

kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących

legitymacja kombatanta, osoby represjonowanej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

wrocławskie forum komunikacyjne

twitter