ASWRO dalej będzie rozwieszać rozkłady na przystankach

Urząd Miejski Wrocławia ogłosił wyniki przetargu na „Rozwieszanie rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław.” W przetargu udział wzięły firmy: S & A Service Sp. z o.o., oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ASWRO” Bohdan Jetz, które aktualnie wykonuje to zadanie.

Wybrano ofertę ASWRO, które uzyskało 100pkt, za jedyne kryterium biorąc cenę. Wartość całego zamówienia 1 630 326,88 PLN netto, w tym zamówienia uzupełniające w wysokości: 326 065,38 PLN netto. Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014r.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • wywieszanie (wymianę) rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej w gablotach, na słupkach i w wiatach przystanków komunikacji zbiorowej oraz usuwanie z nich rozkładów jazdy i informacji, które utraciły ważność,
  • oznaczanie na znakach przystankowych numerów linii, których pojazdy zatrzymują się na danym przystanku,
  • oznaczanie przystanków wyłączonych z ruchu,
  • ciągłe monitorowanie (kontrolę) wszystkich czynnych w danym miesiącu kalendarzowym przystanków oraz uzupełnianie (bez dodatkowych zleceń Zamawiającego) brakujących, zniszczonych lub nieczytelnych rozkładów jazdy i pozostałych informacji pasażerskich,
  • ustawianie, demontaż, bieżącą konserwację i naprawę awaryjnych słupków przystankowych,
  • usuwanie z gablot przeznaczonych na rozkłady jazdy materiałów umieszczonych bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

Lista przystanków, których obejmuje umowa:

Streszczenie i ocena ofert:

Numer oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w jednym kryterium: cena 100%

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

1

S & A Service Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8 52-026 Wrocław

68,8

95,97

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„ASWRO” Bohdan Jetz,

ul. Reymonta 3/1/2, 50-225 Wrocław

100

100

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter