Opolskie wybrało Impulsy – będą jeździć do Wrocławia

propozycja-malatury-36-WEA-720x405Impulsy szturmem zdobywają Dolny Śląsk. Nowe pociągi od nowosądeckiego Newagu pojawią się na trasie z Wrocławia do Opola. Co ciekawe, nie będą to pociągi od Kolei Dolnośląskich, lecz pojazdy własności samorządu województwa opolskiego.

W październiku 2015r. Newag zawarł umowę z województwem opolskim na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls za 51,3 mln zł netto., z opcją rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 2 sztuki, powiększające wartość zamówienia o 20,52 mln zł netto. Jak informował samorząd w komunikacie, zdecydowano się na zakup 7 pojazdów.

Zakupione trójczłonowe pociągi Newag Impuls 36WE będą miały 176 miejsc siedzących. Każdy z zamówionych pociągów będzie wyposażony w klimatyzację, wi-fi, indywidualne gniazdka elektryczne, system informacji pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz jednostki. Pociągi będą mogły rozwinąć prędkość 160 km/h.

propozycja-malatury-36WEa-2-720x405 propozycja-malatury-36WEa-3-720x470

Pierwszy opolski Impuls pojawić się ma na początku lipca br. Pięć jednostek z podstawowego zamówienia dostarczonych zostanie do 31 stycznia 2018r., zaś 2 dodatkowych 10 grudnia 2018r. Jednostki Newag Impuls 36WE, które zamówiło województwo opolskie będą kursować głównie na trasie między Kędzierzynem Koźle, Opolem, Brzegiem i Wrocławiem a przekazane zostaną do eksploatacji Przewozom Regionalnym.

Cały kon­trakt z Newa­giem opiewa na 71 820 000 zł netto. Pie­nią­dze pocho­dzić będą z czte­rech źródeł: budżetu woje­wódz­twa opol­skiego oraz rezerwy celo­wej budżetu pań­stwa, Fun­du­szu Kole­jo­wego i Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Opol­skiego na lata 2014–2020, z któ­rego dofi­nan­so­wa­nie wynie­sie 15,5 mln euro.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter