MPK sprzedaje swój pierwszy w pełni niskopodłogowy autobus we flocie

Odchodzi symbol zmian we wrocławskiej komunikacji – MPK sprzedaje autobus, który zwiastował pojawienie się nowoczesnych autobusów niskopodłogowych – mowa tu o Ikarusie 417.08A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu ogłosiło przetarg na sprzedaż tego autobusu w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego. Cenę wywoławczą ogłoszono na 25 000 zł brutto. Przyjmowane będą oferty tylko powyżej tej kwoty. Autobus w ciągu 17 lat eksploatacji przejechał ok. 421 tys. kilometrów.

Potencjalny nabywca chcący zachować go w stanie fabrycznym powinien wziąć pod uwagę fakt, że autobus nie ma ważnego przeglądu, którego termin skończył się 19 grudnia 2012r. Ponadto MPK standardowo zastrzega sobie prawo do sprzedaży autobusu w stanie nienadającym się do jazdy, oraz do swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyn.

Autobus oglądać można w miejscu jego odbioru w dni robocze w godz. 8:00 ÷ 14:00 na terenie zajezdni autobusowej nr 7 po uprzednim każdorazowym umówieniu się z kierownikiem Zakładu. Otwarcie ofert nastąpi 24 stycznia o godzinie 10:00.

Zobacz informacje o autobusie Ikarus 417.08A w Katalogu autobusów

Szczegółowe informacje zawarte w przetargu:

L.p.

Marka / typ

Nr

Identyfikacyjny VIN

Rok produkcji

Nr

inw.

Nr

rejestracyjny

Cena zbytu brutto

1

Ikarus 417.08A

TRA417V4AS4PL0020

1996

5000

DW 8423L

25 000 zł

Jako cenę wywoławczą przyjmuje się cenę zbytu brutto podaną powyżej tj. 25 000 zł za autobus.

Uwaga: sprzedaż pojazdu zwolniona jest z podatku VAT

– Przebieg całkowity autobusu ok. 421 tys. km, typ silnika MAN D 0826 LOH 18, automatyczna skrzynia biegów ZF, termin badań technicznych upłynął 19.12.2012r.

– Oferty pisemne z podaniem proponowanej ceny należy składać w Sekretariacie MPK Spółka z o.o. ul. Bolesława Prusa 75-79, 53 – 316 Wrocław w godzinach 8:00 ÷ 15:00 w terminie do dnia 23.01.2013 r. do godziny 15:00.

– Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg ofertowy – autobus Ikarus 417.08A”

– Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna, dowód wpłaty wadium

– W przypadku zakupu pojazdu do kasacji należy wykazać się zezwoleniem na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w związku z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji

– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć aktualny wypis z KRS, a jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy wykazać się aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2013 r. o godz. 10:00 w Dziale Infrastruktury Technicznej MPK Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 209, 53-140 Wrocław

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. Sprzedający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn

– Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto Sprzedawcy: PKO BP S.A.

nr konta 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680

– Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadia pozostałych uczestników przetargu zwraca się po przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu kosztów opłaty pocztowej

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy kupna pojazdu, wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada na rzecz sprzedającego po upływie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

– Kupujący przed przystąpieniem do przetargu zapozna się z aktualnym stanem pojazdu

Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego pojazdu

– Pojazd oglądać można w miejscu jego odbioru w dni robocze w godz. 8:00 ÷ 14:00 na terenie Zakładu Autobusów Nr 7, ul. Grabiszyńska 184, 53-234 Wrocław, po uprzednim każdorazowym umówieniu się z kierownikiem Zakładu

– Kupujący uzgodni z kierownictwem Zakładu Autobusów Nr 7 warunki odbioru pojazdu

– Telefony kontaktowe do kierownictwa Zakładu Autobusów Nr 7: 71 33 28 701, 71 33 28 703

Informacji udziela Dział Infrastruktury Technicznej: Jerzy Krajewski tel. 71 33 94 503.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter